Honar Sun Mi Hya Gharchi Song Lyrics

Marathi Latest Song – Honar Sun Mi Hya Gharchi Song Lyrics – Lyrics होनार सून मी हया घरची गीत बोल गीत इस Hindi Latest Song आप इसे प्यार करेंगे।

Honar Sun Mi Hya Gharchi Song Lyrics In Marathi

जा बाई सासुरा सासुरा
ओलांडून उंबरा
गा जा बाई सासुरा सासुरा
कोणी तोडी काढील खोडी

तू जर हसा हा
तू वाळू नको ना
नको पार्तू माहेरी
कुजबुज होईल कधी

ठेववू नको आदी
उलट बोलुनी नको गा करू शिरजोरी

सांगाया तर सोपे
सांगाया तर सोपे
पण कठीण सगळी

रोज रोज कसरत तारेवारची
होनल सून मी ह्या घरची

रोज रोज कसरत तारेवारची
होणार सून मी ह्या घरची

राणी मी राज्याची
जमुवून घेली कशी बशी

थोडी गोड थोडी मिरची
थोडी थोडी थोडी मिरीच

होणार सून मी ह्या घरची
होणार सून मी ह्या घरची


pls subscribe my youtube channel

Leave a Comment