Neene Modalu Neene Kone Song Lyrics – Kiss Movie Songs

Kannada Old Song – Neene Modalu Neene Kone Song Lyrics – Kiss Movie Songs – Lyrics ನೀನೆ ಮೊಡಾಲು ನೀನೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ गीत इस Kannada Old Song आप इसे प्यार करेंगे।

Neene Modalu Neene Kone Song Lyrics in English

Nine Modalu Nine Kone,
Bereyaru Beda Nanage,
Usiru Iruva Koneyavaregu,
Irale Beku Nanna Jotege,
Nannannu Pritiso Ondu Bari,
Ninnella Pritiya Nanage Tori,
Aa Elu Janmada Pritige Idu, Modala Divasa.

Neene Modalu Nine Kone,
Bereyaru Beda Nanage,

Niniruvudu Nanage Nanu Iruvudu Ninage,
Namminda Innu Priti Beleyali, Akasada Konege,

Kadalu Iruvudu Alege Maleyu Iruvudu Elege,
Edeyalli Indu Jiva Ulidide, Ninna Olavina Karege,

Amantrisu Nanna Nina Priti Aramanege,
Kadirali Nanagondu Ambari Meravanige,
Ninnindale Ninnindale Ninnindale, Ella Ninnindale,
Aa Elu Janmada Pritige Idu, Modala Divasa,

Jiva Hodarunu Ee Jivake Jiva Ninu,
Sakinnuvante Pritisabeku, Sayuvavaregu Nanu,
Pratiyondu Hejjeyu Nanna,
Ninna Hattira Tandu Bidali,
Ni Elle Hodaru Nanna Jotege, Ninna Nerale Barali,

Manasare Ninnannu Na Oppikondiruve,
Ninnannu Nodutta Na Mauni Agiruve,
Ninnindale Ninnindale Ninnindale, Ella Ninnindale,
Aa Elu Janmada Pritige Idu, Modala Divasa,

Neene Modalu Neene Kone Song LyricS In Kannada

ಒಂಬತ್ತು ಮೊಡಾಲು ನೈನ್ ಕೊನೆ,
ಬೆರೆಯಾರು ಬೇಡ ನಣಗೆ,
ಉಸಿರು ಇರುವಾ ಕೊನ್ಯಾವರೆಗು,
ಇರಾಲೆ ಬೆಕು ನನ್ನ ಜೋಟೆಗೆ,
ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಿಟಿಸೊ ಒಂಡು ಬಾರಿ,
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಟಿಯಾ ನನೇಜ್ ಟೋರಿ,
ಆ ಎಲು ಜನ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇದು, ಮೊದಲ ದಿವಾಸ.

ನೀನೆ ಮೊಡಾಲು ನೈನ್ ಕೊನೆ,
ಬೆರೆಯಾರು ಬೇಡ ನಣಗೆ,

ನಿನಿರುವುಡು ನನಗೆ ನಾನು ಇರುವುಡು ನಿನೇಜ್,
ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲೆಯಾಲಿ, ಅಕಾಸದ ಕೊನೆಗೆ,

ಕಡಲು ಇರುವುಡು ಅಲೆಗೆ ಮಲೆಯು ಇರುವುಡು ಎಲೆಗೆ,
ಎಡೆಯಳ್ಳಿ ಇಂದು ಜೀವಾ ಉಲಿಡಿಡೆ, ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಕಾರೇಗೆ,

ಅಮಂತ್ರಿಸು ನನ್ನ ನೀನಾ ಪ್ರೀತಿ ಅರಮಾನಗೆ,
ಕದಿರಲಿ ನಾನಗೊಂಡು ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ,
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ, ಎಲಾ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ,
ಆ ಎಲು ಜನ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇದು, ಮೊದಲ ದಿವಾಸ

ಜೀವಾ ಹೊಡಾರುನು ಈ ಜೀವಕೆ ಜೀವಾ ನಿನು,
ಸಾಕಿನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಾನು,
ಪ್ರತಿಯೋಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಯು ನನ್ನ,
ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟಿರ ಟಂಡು ಬಿದಲಿ,
ನಿ ಎಲ್ಲೆ ಹೊಡಾರು ನನ್ನ ಜೋಟೆಗೆ, ನಿನ್ನ ನೇರಳೆ ಬರಾಲಿ,

ಮನಸಾರೆ ನಿನ್ನಣ್ಣು ನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವೆ,
ನಿನ್ನಣ್ಣು ನೊಡುಟ್ಟಾ ನಾ ಮೌನಿ ಅಗಿರುವೆ,
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ, ಎಲಾ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ,
ಆ ಎಲು ಜನ್ಮದ ಪ್ರಿಟಿಗೆ ಇದು, ಮೊದಲ ದಿವಾಸ


Leave a Comment